WESTCON CUP

REGLAR (oppdatert for 2020)

Det arrangeres to cup´ar gjennom året: Westcon Vintercup og Westcon Banecup.
Frå 2020 startar Vintercupen i oktober-desember og avsluttast i 2021 med stemner i januar-februar med finale februar 2021.
Før 2020 gjekk vintercupen frå januar-februar med avslutting i desember.
Banecupen går fra mars til august.
Nedenforståande regelverk gjeld begge arrangementa.

1. Deltaking.

1.1. I tillegg til alle skyttarlag i Sunnhordland skyttarsamlag er skyttarlaga Røldal, Odda, Sauda, Sand/Suldal, Skjold, Karmøy, Jondal, Hardanger og Folgefonn inviterte til å delta i Westcon Cup.
1.2. Westcon Cup gjeld for klassane 1-5, Nybegynner Vaksen, Veteran 55, 65 og 73, samt Rekrutt, Eldre Rekrutt, Junior og Eldre Junior.
1.3. Skyttarar i Nybegynner Ung kan skyte på Westcon Cup-stemna, men skyt ikkje om poeng. Nybegynner Ung skal ikkje skyte finale.


2. Gjeldande stemner.

2.1 Styret i Sunnhordland skyttarsamlag avgjer kva stemner som kvart år skal inngå i Westcon Cup.
2.2. Dei stemna som inngår i Westcon Cup vert merkte WC /WVC i terminlista.

3. Poengsystemet.

3.1. For alle klassar utanom klasse 1 og Nybgeynner Vaksen er oppnådd poengsum på fullt meisterskap, 35 skot, skyttaren sine oppnådde cup-poeng, uavhengig av rangering på stemnet.
For klasse 1 og Nybegynner Vaksen er oppnådd poengsum på hovudskytinga, 25 skot, skyttaren sine oppnådde cup-poeng, uavhengig av rangering på stemnet.
3.2. Skyttaren sitt grunnlag for finaleuttak er summen av skyttaren sine 5 beste stemneresultat gjennom sesongen.
Ved lik poengsum vert den rangert først som har flest samla innertreff på dei 5 beste stemneresultata.
Skyttarar i klasse 1 og Nybegynner Vaksen kan maksimalt få 5 x 250 = 1.250 poeng.
Skyttarar i alle andre klassar kan maksimalt oppnå 5 x 350 = 1750 poeng

4. Rangering.

4.1. Det vert klassevis rangering og det skal skytast finale i alle klassar utanom Nybegynner Ung.

5. Kvalifisering til finale.

5.1. Skyttar må skyte minst 5 Westcon Cup-stemne i løpet av sesongen for å kunne kvalifisere seg til finaleskyting.
5.2. I dei klassane med mindre enn 15 deltakarar med 5 teljande stevner eller meir, skal 5 skyttarar vera kvalifisert til finalen.
Det er anledning til å hente inn reserver frå plass-siffer 6 og 7 samanlagt.
5.3. I dei klasser med 15 skyttere eller flere med 5 tellende stevner eller mer, skal 7 skyttere være kvalifisert til finalen.
Det er anledning til å hente inn reserver fra plass-siffer 8,9 og 10 sammenlagt.
5.4. Dersom det i ein klasse er færre enn fem skyttarar som har skote 5 stemner vert finalen avvikla med færre enn 5 deltakarar.
5.5. Kvalifiserte finaleskyttarar vert presentert klassevis på samlaget si nettside. Samlaget sender ut melding om finaledeltaking til alle lag som har kvalifiserte finaledeltakarar.
5.6. For å delta på finaleskyting må kvalifiserte skyttarar stadfeste deltakinga innan den frist som samlaget set.
Fristen vert meldt på samlaget si nettside og direkte til laga i god tid før finaledagen.
5.7. Skyttarar som ikkje har stadfesta deltaking innan fristen får ikkje skyte finale.

6. Premiering.

6.1 Premiering etter skyteresultat.
I finalen vert det klassevis premiering til dei 3 beste i kvar klasse for klassane Nybegynner Vaksen, Eldre Junior, klasse 1-5 og veteranklassane.
For rekrutteringsklassane vert det premiering til dei 5 beste i kvar klasse.
6.2. Vandrepremie. I finalen skyt ein om vandrepremie for vinnar i klasse 3-5. Denne må vinnast 3 gongar for varig eige.

7. Rapportering av resultat

7.1. Stemnearrangør pliktar å rapportere resultat til samlaget så snart resultatet ligg føre.
7.2. Resultat skal sendast på XML format (DFS stemneoppgjør) på e-post til samlaget og til den i samlaget som er ansvarleg for å oppdatere resultatlistene. For tida er dette Edgar Vorland. Epost edgar.vorland@haugnett.no og kopi til sunnhordland@samlag.no

8. Krav/oppmoding til arrangør.

8.1. Arrangørar av stemner som inngår i Westcon Cup skal syte for at stemnet vert gjennomført i tråd med DFS sitt regelverk.
8.2. Tilkomst til bane skal vere tydeleg merkt.
8.3 Alle avvik på stemnegjennomføring som har eller kan få konsekvensar for Westcon Cup skal omgåande meldast til Sunnhordland skyttarsamlag
8.4. Alle innbydingar til stemner som inngår i Westcon Cup skal innehalde informasjon at om at stemnet inngår i cupen. Det er ynskjeleg at innbydinga inneheld Westcon Cup logo.
8.5. På stemnedagen skal arrangør syte for at tilsent profileringsmateriell slik som Westcon Cup banner og flagg er hengt opp godt synleg.
8.6. Dersom Westcon ynskjer å plassere ut profileringsmateriell i høve Westcon Cup stemne så skal arrangøren finne plass til dette.
8.7. Bilde som vert tekne i høve Westcon Cup stemner og som arrangør nyttar på nett og i presse skal så langt råd profilere Westcon.
8.8. Arrangørar vert oppmoda til å sikre kvalitet på stemna, både i innbyding, tilrettelegging for skyttarar, gjennomføring og resultatservice.
Live visning skal prioriterast der det er teknisk/fysisk mogleg.
8.9. Det skal betalast deltakeravgift fra alle stemner som inngår i Westcon Cup.
For lag som høyrer til i Sunnhordland Skyttarsamlag, så er avgifta 500,- pr. stemne.
For lag utenfor samlaget, så er avgifta 1.000,- pr. stemne.

9. Informasjon

9.1. Reglement, resultat, stemneoversikt og anna relevant cup-informasjon ligg på Sunnhordland skyttarsamlag si nettside og på http://www.skytter.bomlo.org/westconcup/

10. Endringar

10.1. Ynskjer om endringar knytt til reglement og gjennomføring av Westcon Cup kan meldast til styret for handsaming og vedtak på Ombodsmøtet.

11. Stemnestønad til finalearrangør.

11.1. Samlaget betaler kr. 4.000 i arrangementsstøtte til arrangør av Westcon Cup sine finalar.

12. Finaleprogram

Alle klasser gjennomfører ein ordinært 35-skots mesterskap.
Rangering og premiering klassevis vert gjort på basis av desse resultata.

Superfinalar
Det skal arrangerast tre superfinalar, som kårer vinnar av Westcon Cup / Westcon Vintercup i tre ulike kategorier: Liggande, kne og ståande.
Alle deltakarane i superfinalane startar likt og har ikke med seg poengsummen fra innledende skyting.

I superfinalen skal desimal tas med i poengberekninga i liggande og knestående skytestilling.

Ved lik poengsum skal det skytast enkeltskot etter samme regelverk som i sjølve superfinalen, frem til ein vinnar kan kårast.

Skyteprogram i superfinalane: Alle finalane skyt 10 teljande skot. Dei første 5 skota skyt ein i serie, men med open skjerm.
Skytetid her er 2 minutt for liggande og knestående skytestilling. For stående, er skytetid 3 min.
Deretter blir det skote 5 enkeltskot, med forenkla kommando og fri skytetid.
Det henstilles til at finalen gjennomførast med speaker på standplass, og dersom det er praktisk og forsvarlig vert det opna for tilskodarar på standplass.
Det vert lagt opp til kommentering undervegs, og medan skytinga pågår.

Superfinale liggande skytestilling
Minimum dei de 2 beste fra klassene R, ER, kl. 1, V65 og V73 får delta.
Skiveinndeling avgjerast av rangering frå 35-skoten.
I superfinalen vert det skote 10 skot liggande og vinnar vert den med høgste poengsum i superfinalen.

Superfinale knestående skytestilling
Alle klassar i superfinale-kneståande skyt på 100m på banefinalen.
Minimum de to beste fra klassane JR, 2 og V55 får delta.
Skiveinndeling avgjerast av rangering fra 35-skoten.
I superfinalen vert det skote 10 skot knestående og og vinnar vert den med høgste poengsum i superfinalen.

Superfinale ståande skytestilling
Alle klassar i superfinale-ståande skyt på 200/300m på banefinalen.
I ståandefinalen får minimum de 8 beste frå klasse 3-5 + eldre junior delta.
Skiveinndeling avgjerast av rangering frå 35-skoten.
I superfinalen vert det skote 10 skot stående og og vinnar vert den med høgste poengsum i superfinalen.

Antall deltakarar i superfinalane vil styrast ut frå antall tilgjengelige skiver.
Dersom ein kan ta med fleire skyttarar enn minimumskrava, så skal dette gjerast.
Som hovedregel gjelder at ein skal ta med så mange som mogleg som skivekapasiteten tillet.

13. Lagskyting

13.1. Alle lag som har deltakarar i Westcon Cup deltar i konkurransen.
13.2. Poengsum bereknast ut frå det enkeltes lag sine deltakarar etter følgande modell:
For kvart stemne bereknas samla poengsum frå 25-skoten på dei to beste i klasse EJ, 2, 3-5 og V55 + dei to beste fra klassene R, ER, JR, NV, V65 og V73.
Det er et krav at minst eit av dei tellande resultata er fra ein skytter i klasse 3-5 eller EJ.
13.3. Årets lag kåres etter at alle stemner er gjennomført, og vinner er det lag som har høgast poengsum gjennom året,
basert på dei beste 5 resultata frå banecup´en og dei 5 beste resultata fra vintercup´en.
Årets lag vinner ein vandrepremie. For å vinna den til odel og eige må den vinnast fem gonger.